Statut Fundacji

Wyciąg ze
STATUTU
Łódzkiej Fundacji Psychoterapii

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą: Łódzka Fundacja Psychoterapii zwana dalej Fundacją ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Ksawerów w województwie łódzkim.
§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji i organizacji realizujących zbieżne cele.
 3. Dla właściwego realizowania statutowych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w językach obcych.
 5. Fundacja może używać nazwy w skrócie, tj.: ŁFP

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 6
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7
Cel główny Fundacji:
Promocja Psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej.

Celami szczegółowymi Fundacji są:

 1. zwiększenie dostępności informacji publicznej związanej z psychoterapią, psychoterapeutami oraz wszelkimi świadczonymi usługami w tym zakresie,
 2. zwiększanie świadomości obywateli w zakresie psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej,
 3. zwiększenie dostępności psychoterapii dla obywateli poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji związanej z miejscami jej stosowania w województwie łódzkim (sektor usług bezpłatnych i odpłatnych),
 4. stworzenie przestrzeni społecznej do prowadzenia dialogu oraz wymiany profesjonalnej informacji pomiędzy sektorem instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych oraz obywatelami w zakresie świadczenia usług psychoterapeutycznych,
 5. monitorowanie w oparciu o obiektywne kryteria poziomu świadczonych usług psychoterapeutycznych na terenie województwa łódzkiego oraz zwiększanie społecznej odpowiedzialności w tym zakresie,
 6. działalność na rzecz wymiany informacji i wiedzy w zakresie psychoterapii z zagranicą,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. działania na rzecz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,
 9. przeciwdziałanie patologii społecznej (np. uzależnienia chemiczne i niechemiczne, przemoc, wykluczenie społeczne, bezrobocie) oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób i rodzin,
 10. oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychologiczne i medyczne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 11. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 12. realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury i sztuki,
 13. działalność charytatywna,
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami, dotyczącymi celów statutowych Fundacji i ich realizacji.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej (poprzez publikacje oraz środki masowego przekazu, nawiązywanie współpracy z sektorem instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych),
 2. prowadzenie działań psychoterapeutycznych, psychologicznych, medycznych, pedagogicznych, profilaktycznych i prawnych,
 3. organizowanie i prowadzenie prelekcji, warsztatów, wykładów, szkoleń, konferencji, kursów, seminariów, spotkań, sympozjów, wystaw, kongresów, sesji, zlotów, konkursów, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
 4. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych (w tym zbiórki datków i rzeczy) umożliwiających działanie Fundacji oraz realizację jej celów statutowych,
 5. podejmowanie działań prawnych w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami dotyczących celów Fundacji i ich realizacji,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. skupienie wokół celów statutowych Fundacji naukowców, specjalistów, dydaktyków, oraz osób publicznych.

§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, podmiotów bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności w tym uzyskane dochody Fundacji.
§ 11
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. ofiarności publicznej, w tym między innymi zbiórek publicznych, darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji i subwencji,
 3. dochodów z majątku Fundacji,
 4. funduszy pomocowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
 5. odpłatnej działalności statutowej,
 6. działalności gospodarczej Fundacji, po zgłoszeniu tej działalności i jej podjęciu.

§ 12
Majątek Fundacji przeznaczony jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji oraz realizację jej celów statutowych.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Komisja Rewizyjna.

§ 19
Zarząd może powołać w drodze uchwały ciało doradcze, Radę Programową Fundacji, złożoną z profesjonalistów różnych dziedzin skupionych wokół celów statutowych Fundacji. Uchwała Zarządu w tym zakresie zawiera, po uprzednim uzyskaniu pisemnego oświadczenia zainteresowanych osób o woli przystąpienia do Rady Programowej Fundacji, dane personalne jej członków.

§ 26

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową między stronami.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.