RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Fundacja Psychoterapii z siedzibą w Ksawerowie ul. Zachodnia 52 (dalej zwana „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowychi dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, władze Administratora oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz pracownicy biura księgowego Administratora, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego realizację wyżej wymienionego celu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały przekazane, tj. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Fundacja Psychoterapii z siedzibą w Ksawerowie ul. Zachodnia 52 (dalej zwana „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, władze Administratora oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego realizację wyżej wymienionego celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały przekazane, tj. przez okres prowadzenia korespondencji lub do momentu odwołania zgody.
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Fundacja Psychoterapii z siedzibą w Ksawerowie ul. Zachodnia 52 (dalej zwana „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ich dalszego udostępnienia beneficjentom Administratora, w tym w szczególności na stronie internetowej Administratora prowadzonej pod adresem https://terapiapoludzku.org/, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres strony internetowej, specjalizacja, przynależność do samorządu/organizacji wraz z numerem certyfikatu.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty korzystające z usług Administratora, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora prowadzonej pod adresem https://terapiapoludzku.org/, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, władze Administratora oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego realizację wyżej wymienionego celu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały przekazane lub do momentu odwołania zgody.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udostępniania przedmiotowych danych beneficjentom Administratora.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka prywatności i RODO